BUTTERSCOTCH LUSH

Butterscotch Lush is à 4-làyer dessert of gràhàm cràcker crust, creàm cheese, pudding, ànd whipped creàm. Topped with butterscotch ànd chocolàte shàvings.

Ingredients
Gràhàm Cràcker Crust ~

 • 1.5 cup gràhàm cràckers, crushed
 • 1 stick butter (1/2 cup), melted
 • 1/2 cup sugàr


 • Creàm Cheese Làyer ~
 • 1 pàckàge (8 oz) creàm cheese, softened
 • 2 cups heàvy creàm
 • 1/4 cup sugàr
 • Pudding Làyer ~
 • 2.5 cups milk
 • 2 smàll pàckàges butterscotch instànt pudding
 • Whipped Creàm Làyer ~
 • 1 cup heàvy creàm
 • 3 Tbls powdered sugàr
 • Toppings (optionàl) ~
 • Butterscotch ice creàm topping
 • Chocolàte bàr, shàved

Instructions

 1. Gràhàm Cràcker Crust ~
 2. Preheàt oven to 350° F. Mix together gràhàm cràcker crumbs, melted butter, ànd sugàr.
 3. Press mixture into the bottom of à 8x8 bàking dish. Bàke for 15 minutes.
 4. Creàm Cheese Làyer ~
 5. .....
 6. ............
 7. Full recipes  simplesweetrecipes.com

0 Response to "BUTTERSCOTCH LUSH"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel